Vuokraehdot

Asuntoauton vuokrausehdot TJ-Vuokraus Oy (3181917-4)

1. Auton käyttö

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan autosta hyvin sekä noudattamaan ajaessa erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta, sekä sitoutuu käyttämään autoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla ja paikassa.
Autoa saa kuljettaa vain vuokraaja tai vuokrasopimukseen lisätty henkilö. Kuljettajalla tulee olla voimassa oleva Suomen lain mukainen ajokortti.
Autoa ei saa luovuttaa muille tai kuljettaa kukaan muu kuin vuokrasopimukseen merkityt henkilöt.
Auton käyttäminen lain vastaiseen tarkoitukseen sekä jäällä ajaminen virallisesti merkittyjen jääteiden ulkopuolella on kielletty.
Tupakointi autossa ja avonaisten ovien tai ikkunoiden läheisyydessä on kielletty.
Avotulen tekeminen auton läheisyydessä on kielletty.
Eläinten tuonti autoon on kielletty.
Auto on aina välittömästi lukittava, kun se jätetään ilman valvontaa tai sen välittömästä läheisyydestä poistutaan.

2. Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle

Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa on kielletty.

3. Vuokraajan vastuu

Vuokraaja vastaa autosta ja siihen kuuluvista lisävarusteista niiden täydestä arvosta, kunnes auto on palautettu vuokraajalle.
Vuokraaja on velvollinen korvaamaan autolle ja sen varusteille sattuneet vahingot sekä autosta kadonneet osat ja lisävarusteet. Mikäli korvaus saadaan vakuutusyhtiöltä on vuokraaja velvollinen maksamaan omavastuun osuuden.
Mikäli autolle tai sen varusteille sattuneet vahingot ovat johtuneet vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksellisuudesta, auton käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, auton käytöstä rikolliseen tarkoitukseen taikka siitä, ettei vuokraaja ole noudattanut tämän sopimuksen ehtoja, on vuokraaja velvollinen korvaamaan aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan sekä maksamaan auton seisonta-ajasta vuokrakulut, kuitenkin enintään 30 pv saakka.
Auton liikennevahingosta aiheutuneelta auton seisonta-ajalta on vuokraaja velvollinen maksamaan auton vuokrakulut, kuitenkin enintään 30 pv saakka.
Vuokraaja vapautuu kuitenkin edellä mainitusta korvausvelvollisuudesta, mikäli vuokraamo saa täyden korvauksen liikenne‐, palo‐, varkaus‐, tai muun vakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta.
Vuokraaja on velvollinen maksamaan itse pysäköintivirhemaksut sekä ylinopeussakot.
Mahdolliset myöhemmin tulevat sakot esim. kamerasakot laskutetaan vuokraajalta.

4. Vuokra

Vuokraaja maksaa varaus- / panttimaksun 500 €, varauksen yhteydessä. Mikäli varauksen peruu 30 pv ennen ensimmäistä vuokrauspäivää maksu palautetaan. Mikäli varaus perutaan niin, että ensimmäiseen vuokrauspäivään on alle 30 pv, maksusta palautetaan 30%.
Varausmaksu toimii panttina, joka maksetaan vuokraajalle takaisin, kun auto on palautettu sovittuna aikana, astiat tiskattuna, tankattuna ja muutoinkin siinä kunnossa kun auto oli vuokraushetkellä.
Vuokraaja sitoutuu maksamaan vuokran tilisiirtona niin, että maksusuoritus näkyy vuokraamon tilillä ennen auton ensimmäistä vuokrapäivää.

5. Jälkilaskutus

Vuokrasopimuksen allekirjoituksella vuokraaja hyväksyy myös mahdollisen jälkilaskutuksen, mikäli auto ei palauttaessa täytä sopimuksen mukaisia ehtoja tai mikäli vuokra‐aikana on tapahtunut sellainen vahinko, josta vuokrasopimuksen perusteella syntyy vuokraamolle saatavia.
Mahdolliset myöhemmin tulleet parkkisakot tai ylinopeussakot laskutetaan jälkilaskutuksena.

6. Vakuutukset ja omavastuu

Auto on liikenne‐ ja kaskovakuutettu. Vuokraajan omavastuu vahinkotapauksissa on 1000 € per vahinko. Jos vaurion korjaus maksaa vähemmän kuin omavastuu, asiakas maksaa vain todelliset korjauskustannukset.
Omavastuun voi pienentää 500 euroon maksamalla lisävakuutusmaksun 20€ / vrk tai 120€ / viikko.

7. Auton siivous

Auto on palautettava wc-säiliö tyhjennettynä ja huuhdeltuna sekä jätevesisäiliöt tyhjennettynä.
Auto tulee palauttaa sisältä siivottuna. Mikäli niin ei ole tehty, siivouksesta veloitetaan erikseen (200€).

8. Auton hoito ja tankkaus

Vuokra‐aikana vuokraaja on velvollinen huolehtimaan auton normaaleista tarkistuksista, kuten moottoriöljyn ja jäähdyttäjän nesteistä, tuulilasin pesunesteestä sekä renkaiden ilmanpaineista yms.
Vuokraan ei sisälly polttoaineet. Autoon saa tankata vain dieselpolttoainetta. Vuokraaja on korvausvelvollinen väärän tankkauksen aiheuttamista kaikista kustannuksista ja auton seisonta-ajan vuokrasta kuitenkin 30 pv saakka.
Auto luovutetaan polttoainetankki täynnä ja palautetaan polttoainetankki täynnä.
Rengasrikon aiheuttamat kustannukset maksaa vuokraaja.
Talvikäytössä jätevesisäiliöiden hanat tulee olla koko ajan auki. Säiliöt sijaitsevat auton ulkopuolella ja jäätyvät helposti. Autoa ei saa jättää kylmilleen, ellei vesisäiliöt ole tyhjennettynä.

9. Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa.

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle autossa ilmenneistä virheestä/ viasta, autoon kohdistuneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta tai ilkivallasta on tehtävä ilmoitus poliisille.
Vuokraamo ilmoittaa tämän jälkeen, mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta on ryhdyttävä.

10. Auton palauttaminen

Auto on palautettava vuokra‐ajan päättyessä. Myöhästyneestä palautuksesta peritään jokaiselta alkavalta tunnilta 50 €.
Mikäli myöhästyminen aiheuttaa vuokraamolle korvausvastuita ja / tai taloudellisia menetyksiä on vuokraaja vastuussa niistä, niiden täydestä arvosta.
Mikäli autoa ei ole palautettu vuokra‐ajan päättyessä, eikä vuokra‐ajan pidentämisestä ole sovittu vuokraamon kanssa, asiasta tehdään ilmoitus poliisille.

11. Vuokraamon velvollisuus

Vuokraamolla on velvollisuus toimittaa auto vuokraajalle käyttökuntoisena ja sovittuna aikana.
Mikäli auto on edellisen vuokraajan aikana rikkoutunut, kolaroitu, varastettu tai on muuten vuokrauskelvoton, ei vuokraamo ole vahingonkorvaus velvollinen seuraaville vuokraajille vuokrauksen peruuntumisesta. Vuokraamo ei ole myöskään vastuussa
mistään välillisistä kustannuksista. Vuokraamon tulee ilmoittaa vuokrauksen peruuntumisesta kuitenkin heti itse tiedon siitä saatuaan.
Vuokraamolla on oikeus 24 h aikana hankkia vuokraajalle ns. vara‐auto, jolloin vuokrasta hyvitetään mahdollinen odotusaika, kuitenkin vähintään 1 vuorokauden vuokra. Mikäli vara autoa ei pystytä toimittamaan on vuokraamo velvollinen palauttamaan ennakkoon maksetut varaus- ja vuokrausmaksut.
Vuokraamo ei vastaa mistään välillisistä kustannuksista kuten esim. laiva-, lautta-, leirintäalue-, hotelli-, konsertti-, yms. tapahtumavarauksista tai vahingoista vuokrauksen peruuntumisen johdosta.

12. Vuokraamon vastuu auton virheistä

Vuokraamo ei ole velvollinen toimittamaan sijaisautoa jos matka keskeytyy teknisen vian, kolarin, varkauden tai muun syyn takia. Matkan keskeytyminen korvataan auton kaskovakuutuksen matkan keskeytymisestä määräävällä tavalla. Vuokraajalla on oikeus vain kaskovakuutuksen mukaiseen keskeytyneen matkan johdosta järjestettyyn kuljetukseen. Vuokraamo ei vastaa mistään välillisistä kustannuksista kuten esim. laiva-, lautta-, leirintäalue-, hotelli-, konsertti-, yms. tapahtumavarauksista tai vahingoista auton rikkoutumisen, kolarin, varkauden tms. johdosta. Auton rikkouduttua teknisen vian takia on vuokraamo velvollinen palauttamaan vuokran niiltä päiviltä, jolloin auto ei ole ollut käytössä.
Vuokraamon vastuu rajoittuu enintään maksettuun vuokraan.

13. Sopimuksen purkaminen ja sen päättyminen

Vuokraamolla on oikeus vuokra‐ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, mikäli on käynyt ilmi, ettei vuokraaja pysty autoa asiallisesti käsittelemään tai ettei vuokraaja ilmeisesti tulisi täyttämään vuokrasopimuksen määräyksiä.

14. Sopimusta koskevat riidat

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovittelemalla.
Mikäli sovintoa ei kuitenkaan saada aikaiseksi, niin asiaan haetaan ratkaisua vuokraamon kotipaikan käräjäoikeudessa.

TJ-Vuokraus Oy:n ohjeet ja säännöt:

1. Auton käyttö:

Auton vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle ilman vuokranantajan kirjallista lupaa on kielletty.
Auto on varustettu GPS paikantimella, jota voidaan käyttää jos epäillään vilppiä tai petosta.
Autolle annetaan aina ennen lähtöä käyttöopastus.

2. Kuljettajan ajokortti:

Pääkuljettajalla tulee olla voimassa oleva B-ajokortti ja hänen tulee olla yli 21-vuotias. Lisäksi
hänen ajokorttinsa tulee olla ollut voimassa vähintään vuoden. Pääkuljettajan tiedot lisätään
vuokrasopimukseen varauksen yhteydessä.
Mikäli muut henkilöt haluavat ajaa ajoneuvolla, tulee heidän nimensä olla lisättynä
vuokrasopimukseen ja merkittynä lisäkuljettajaksi.
Jokaisella lisäkuljettajalla tulee olla voimassa oleva B-ajokortti ja hänen tulee olla yli 21-vuotias.
Lisäksi hänen ajokorttinsa tulee olla ollut voimassa vähintään vuoden.

3. Vakuutukset:

Matkailuautossa on liikennevakuutus ja täyskasko. Täyskasko korvaa matkailuauton vahingot
törmäysonnettomuudessa. Lisäksi täyskasko korvaa hirvi-, ilkivalta-, palo- ja varkausvahingot.
Vakuutus ei ole voimassa, jos autolle aiheutuneet vahingot aiheutuvat vuokraajan
tahallisuudesta, törkeästä huolimattomuudesta, ovien lukitsematta jättämisestä, hurjastelusta
tai auton ilmeisestä väärinkäyttämisestä tai jos auton kuljettaja on vahingon sattuessa alkoholin
tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, vuokraaja on vastuussa aiheutuneista
vahingoista kokonaisuudessaan.
Kaskovakuutuksen omavastuu on 1000€ eli vuokralleottaja on vastuussa jokaisesta liikennevahingosta erikseen 1000€ asti. Omavastuun voi alentaa 500€ maksamalla 20€/vrk tai 120/vko. Omavastuu peritään kaikista mahdollisista liikennevaurioista.
Kaikissa vahinkotapauksissa tulee kutsua poliisi paikalle ja laatia vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle.
Vuokralleottaja vastaa täysimääräisesti autolle aiheuttamistaan muista kuin liikennevahingoista
ja vuokranantajalle aiheutuneista korjauskuluista, jotka eivät ole vakuutuskorvauksen piirissä.

4. Auton nouto ja palautus:

Auto noudetaan ja palautetaan asemapaikastaan, erikseen sovittavana ajankohtana, joka kirjataan vuokrasopimukseen.
Tarvittaessa auto voidaan toimittaa myös asiakkaan haluamaan osoitteeseen (kysy hinta).
Auto luovutetaan vuokraajalle sovittuna ajankohtana edellyttäen, että vuokra on kokonaisuudessaan maksettu ennen vuokra-ajan alkua.

Asiakas huolehtii seuraavista asioista ennen auton palauttamista:
Vie roskat pois autosta ja puhdistaa matot
Pesee varustukseen kuuluvat astiat, kattilat ja aterimet
Tyhjentää jätevesisäiliön ja WC-kasetin
Tarkistaa, että yksi kaasupullo on täynnä (ostokuitti esitettävä) ja toinen pullo on vähintään
puolillaan.
Tankattuna (ostokuitti esitettävä)
Mikäli asiakas laiminlyö edellä mainitut velvoitteet, veloitamme siivousmaksun 200€.

5. Sakkomaksut:

Matkailuautossa tupakointi on ehdottomasti kielletty. Mikäli havaitsemme, että autossa on
tupakoitu, veloitamme 700€. Allergiasyistä emme voi sallia eläimiä vuokra-autoon. Mikäli autossa on pidetty eläimiä, veloitamme 550€.
Jos raitisvesisäilöön tankataan vuokrauksen aikana dieselpolttoainetta tai muuta vesisäiliöön kuulumatonta, vuokraaja on velvollinen maksamaan vahingonkorvauksena 2000 €.
Vuokraajalla on liinavaatteiden käyttövelvoite verhoilun suojaamiseksi.
Mahdolliset pysäköinti- ja ylinopeussakot tullaan veloittamaan asiakkaalta.
Mikäli asiakas myöhästyy sovitusta palautusajasta, hänen tulee ilmoittaa siitä vuokraajalle.
Vuokraaja pidättää itsellään oikeuden veloittaa 20€, auton sovitun palautusajan jokaiselta
ylimenevältä tunnilta.

6. Maksuehdot:

Veloitamme 500€ ennakko- / varausmaksun varauksen teon yhteydessä. Vuokra laskutetaan kokonaisuudessaan noin 30 päivää ennen vuokrauksen alkua.
Mikäli varaus tehdään vähemmän kuin 30 päivää ennen vuokrauksen alkua, varaus- / takuusumma sekä koko vuokrasumma on maksettava heti.
Vuokrasumma on aina maksettava kokonaisuudessaan ennen auton noutoa ja suoritus pitää näkyä yrityksen tilillä.

7. Peruutusehdot:

Mikäli varauksen peruu 30 pv ennen ensimmäistä vuokrauspäivää maksu palautetaan. Mikäli varaus perutaan niin, että ensimmäiseen vuokrauspäivään on alle 30 pv, varausmaksusta palautetaan 30%.
Jos vuokraaja jättää tulematta paikalle, täysi vuokrahinta peritään.

Vuokraaja hyväksyy sopimuksen/käyttöehdot maksamalla varausmaksun.